Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών ...

, που θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο
Παράταση προθεσμίας του έργου “Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου βορείου τμήματος Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 2ο
Παράταση προθεσμίας του έργου “Συντήρηση βελτίωση οδών πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 3ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων οδών Δήμου Γρεβενών  (έτους 2012)»

Θέμα 4ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου προς Νεκροταφεία και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου»

Θέμα 5ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)»

Θέμα 6ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (έτους 2015)”»

Θέμα 7ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Τσιμεντόστρωση Δ.Δ. Κοσματίου” Α.Μ. 117/2008

Θέμα 8ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση τσιμεντοστρώσεων Τ.Δ. Κοσματίου” Α.Μ. 129/2009

Θέμα 9ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Βελτίωση δρόμου Μαυρονόρους Ελάτου” Α.Μ. 80/2010

Θέμα 10ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Μαυραναίων, Μαυρονόρους και Σταυρού” Α.Μ. 172/2009

Θέμα 11ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Δασυλλίου Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών” Α.Μ. 57/2009

Θέμα 12ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Κυδωνιών Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών” Α.Μ. 61/2009

Θέμα 13ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων σκύλων” Α.Μ. 4/2013

Θέμα 14ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Εξάρχου Β' φάση” Α.Μ. 15/2012

Θέμα 15ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Συντήρηση βελτίωση οδών πρόσβασης ορεινών Κοινοτήτων (Μεσολουρίου, Αβδέλλας, Σμίξης, Περιβολίου, Σαμαρίνας)” Α.Μ. 42/2013

Θέμα 16ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Διεύρυνση υδρογεώρτησης Τ.Δ. Καλλιθέας” Α.Μ. 6/2010

Θέμα 17ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Διάνοιξη ερευνητικής γεώτρησης Τ.Δ. Κηπουργείου” Α.Μ. 10/2010

Θέμα 18ο
Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωματικό του, για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης του έργου “Διαδρομή”.

Θέμα 19ο
Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωματικό του, για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης του έργου “Μοχλός Απασχόλησης Γρεβενών”.

Θέμα 20ο
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Οικιστική Αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμών Σαρακήνας” Άξονας 4: “Εφαρμογή προσέγγισης LEADER”, Μέτρο 41 “Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης”, Υπομέτρο: L322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών”, Δράση L322-1 (Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 123.476,78€ 

Θέμα 21ο
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Οικιστική Αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμών Αηδονίων και Κληματακίου” Άξονας 4: “Εφαρμογή προσέγγισης LEADER”, Μέτρο 41 “Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης”, Υπομέτρο: L322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών”, Δράση L322-1 (Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 64.593,11€ 

Θέμα 22ο
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ανατολικού τμήματος του Δήμου Γρεβενών” Άξονας 4: “Εφαρμογή προσέγγισης LEADER”, Μέτρο 41 “Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης”, Υπομέτρο: L321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό”, Δράση L321-1 (Έργα υποδομής μικρής κλίμακας, μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 166.050,00€ 

Θέμα 23ο
Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στη θέση “Λάτνα” και ανάδειξη μονοπατιού “Παλαιοκνίδη – Κρεμαστός” Κνίδης, Δήμου Γρεβενών»

Θέμα 24ο
Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών»

Θέμα 25ο
Ορισμός μελών Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών και Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης: «Για τη μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Φιλιππαίων, Δήμου Γρεβενών, Νομού Γρεβενών».

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 26ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο Γρεβενών με δίμηνη σύμβαση.


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 27ο
Ανάκληση ή μη της αριθμ. 321/2013 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην   παραχώρηση χρήσης του 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου Βατολάκκου από το Μορφωτικό Σύλλογο Βατολάκκου
Θέμα 28ο
Παράδοση μισθωμένου Δημοτικού Καταστήματος (ενιαίος χώρος των αριθμ. 11, 12 και 20) επί της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Γρεβενών (αίτηση Τσάτα Κωνσταντίνου)
Θέμα 29ο
Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κρανιάς (αίτηση κ. Ευθυμίας Χρυσή)
Θέμα 30ο
Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μοναχιτίου (αίτηση κ. Μαρίας Καραγιάννη)
Θέμα 31ο
Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κοκκινιάς (αίτηση κ. Βασιλείου Φασούλα)
Θέμα 32ο
Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Δ.Κ. Γρεβενών (αίτηση κ. Στεργίου Σαμαρά)
Θέμα 33ο
Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στη Τ.Κ. Σμίξης Γρεβενών (αίτηση Δημητρίου Δασκάλου)
Θέμα 34ο
Μείωση μισθώματος καταστήματος δημοτικής αφοράς στη Δ.Κ. Γρεβενών (αίτηση Αγγελικής Κασσάρα)
Θέμα 35ο
Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στη Τ.Κ. Καληράχης Γρεβενών (αίτηση Δημητρίου Λίτσα)
Θέμα 36ο
Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στη Τ.Κ. Κοσματίου Γρεβενών (αίτηση Βάιου – Αλέξανδρου Πρίντζα)
Θέμα 37ο
Μείωση μισθώματος καταστήματος δημοτικής αγοράς στη Δ.Κ. Γρεβενών (αίτηση Ιωάννας Τσιμπέρη)
Θέμα 38ο
Μείωση μισθώματος δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Μυρσίνης Γρεβενών (αίτηση Αφών Παπανίκου & ΣΙΑ Ο.Ε.)
Θέμα 39ο
Επιχορήγηση συλλόγων για αποκριάτικες εκδηλώσεις.
Θέμα 40ο
Έγκριση δαπανών που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό Δήμου οικονομικού έτους 2015
Θέμα 41ο
Ορισμός αναδόχων για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015” του Δήμου και των Ν.Π. αυτού, ύστερα από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 42ο
Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δήμου Γρεβενών
Πληροφορίες: Χατζησυμεωνίδης Παύλος


Ειδικά θέματα
Θέμα 43ο
Έγκριση της 2/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΕΓ σχετικά με τροποποίηση της 108/2014 απόφασής του για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσεων 2010 έως και 2014.
Θέμα 44ο
Χορήγηση θέσης στάθμευση (αίτηση Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών)
Πληροφορίες: Ματεντζίδης Ιωάννης
Θέμα 45ο
Μεταβολή (προαγωγή) του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρου Γρεβενών σε 2/θέσιο.
Θέμα 46ο
Έγκριση μετακίνησης δύο (2) αιρετών στη Θεσσαλονίκη για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Δ.Ι.Π.Ε.
Θέμα 47ο
Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Βασιλείου – Μελέτιου Παυλόπουλου για την εκπροσώπησή του Δήμου Γρεβενών στην Ελάσσονα Ολομέλεια (Πρώτη Σύνθεση) του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου θα συζητηθεί η Αίτηση Αναστολής του Τόσκα Αθανασίου και λοιπών κατά της 582/2014 απόφασης του VII Τμήματος Ε.Σ.
Θέμα 48ο
Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Δημητρίου Δημόπουλου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών στο Δ' Τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης όσον αφορά την από 14-11-2014 αίτηση ακυρώσεων της Α.Ε. με την επωνυμία  “ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.”.
Θέμα  49ο
Α. Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 4743/3-9-2012 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ορισμός δικηγόρου κατά τη νέα δικάσιμο αυτής.
Β.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..
Θέμα 50ο
Α. Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 6516/15-10-2012 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ορισμός δικηγόρου κατά τη νέα δικάσιμο αυτής.
Β.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..
Θέμα  51ο
Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Μαρίας Παπαδοπούλου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, όσον αφορά την από 10-10-2012 αγωγή της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “ΛΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ” με έδρα τα Γρεβενά. Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                            
   
                                                                                    Πασχαγιαννίδης ΑχιλλέαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις