Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Πρόσκληση - τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 20 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση *Ποταμουλι* Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα”
Θέμα 2ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων”.
Θέμα 3ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)”
Θέμα 4ο
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων”
Θέμα 5ο
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση χώρων οικισμών Δήμου Θ. Ζιάκα”
Θέμα 6ο
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου”
Θέμα 7ο
Έγκριση του 3ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου” (Δ.Ε. Δοτσικού)
Θέμα 8o
Έγκριση του 3ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Ν. Γρεβενών”
Θέμα 9ο
Έγκριση του 3ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών κατοικιών πόλης Γρεβενών”.
Θέμα 10ο
Έγκριση του 3ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 11ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διάνοιξη ερευνητικής γεώτρησης Τ.Δ. Κηπουρείου”
Θέμα 12ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διεύρυνση υδρογεώτρησης Τ.Δ. Καλλιθέας”.
Θέμα 13ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών Δημοτικής Ενότητας Ηρακλεωτών”.
Θέμα 14o
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση βελτίωση οδών πρόσβασης ορεινών κοινοτήτων (Μεσολουρίου, Αβδέλλας, Σμίξης, Περιβολίου, Σαμαρίνας)”
Θέμα 15ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (ασφαλτικά)”
Θέμα 16ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών δυτικού τμήματος 2015”
Θέμα 17ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος 2015”
Θέμα 18ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων του δυτικού τμήματος του Δήμου”
Θέμα 19ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων του ανατολικού τμήματος του Δήμου”
Θέμα 20ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση πεζοδρομίων – κρασπεδόρειθρων του Δήμου”
Θέμα 21ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2015)”
Θέμα 22ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)”
Θέμα 23ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος του Δήμου”
Θέμα 24ο
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου: “Διαμόρφωση αυλείου χώρου 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Γρεβενών”
Θέμα 25ο
Έγκριση εισόδου της κτηνοτροφίας στις βοσκήσιμες περιοχές της Τ.Κ. Σαμαρίνας έτους 2015.
Θέμα 26ο
Πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στην  Τ.Κ. Σαμαρίνα έτους 2015.
Θέμα 27ο
Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών αποψιλώσεων – καθαρισμών κοινόχρηστων χώρων (έτους 2015)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 28ο
Ανάκληση της 122/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορθή επανάληψη της σύνταξης του 4ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015 (αριθμ. 72/2015 απόφαση Ο.Ε.)
Θέμα 29ο
Έγκριση του 6ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 62/2015 απόφαση Ο.Ε.)
Θέμα 30ο
Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 81.687,64€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Β' κατανομή έτους 2015)
Θέμα 31ο
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών αδειών οικοδομών.
Θέμα 32ο
Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεγάρου (αίτηση Κωνσταντίνου Γουλιάνα)
Θέμα 33ο
Παράδοση μισθωμένου δημοτικού καταστήματος επί της Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Γρεβενών (αίτηση Γεωργίου Δημητρούλια) και η εκ νέου εκμίσθωση του ακινήτου.
Θέμα 34ο
Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου Δήμου Γρεβενών (περιοχή Καστράκι)
Θέμα 35ο
Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης, τμήμα του αριθ. 1 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Λειψίου της Τ.Κ. Κυδωνιών, για δημιουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Θέμα 36ο
Ανταλλαγή τμήματος ιδιωτικής έκτασης, ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Αλεξιάδη, με δημοτική έκταση στο Αγρόκτημα Αγαλαίων της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών.
Θέμα 37ο
Αρμοδιότητα χορήγησης βεβαίωσης περί κατάληψης ή μη κοινόχρηστης έκτασης ή δρόμου σε οικισμούς που στερούνται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (αίτηση Κωνσταντίνου Σαρμανιώτη)
Θέμα 38ο
Συγκρότηση της επιτροπής του Π.Δ. 28/1980 “Παραλαβή των υπηρεσιών – εργασιών και μεταφορών για το έτος 2015”.
Θέμα 39ο
Συνδρομές του Δήμου σε Τοπικές Εφημερίδες.

Ειδικά θέματα
Θέμα 40ο
Απένταξη του έργου Δράση L313-4 “Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΠΠ Γρεβενών” με κωδικό 185633 από τον άξονα 4 “Εφαρμογή προσέγγισης LEADER” με δικαιούχο τον Δήμο Γρεβενών.
Θέμα 41ο
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ “ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και Δήμου Γρεβενών για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων στους ορεινούς οικισμούς και τον οδοκαθαρισμό του Δήμου Γρεβενών.
Θέμα 42ο
Έγκριση της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. έτους 2015.
Θέμα 43ο
Άσκηση ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά της υπ' αριμ. 5/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών.
Θέμα 44ο
Άσκηση ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά της υπ' αριθμ. 12/2013 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις