Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 32η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 28 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   1ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Χάραξη – σήμανση μονοπατιού ¨Σταυρός – Καλπάκι¨ Δημοσίου Δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών”

Θέμα   2ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων χώρων (έτους 2009)”

Θέμα   3ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Πλακόστρωση – ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Μηλέας (Β' φάση)”

Θέμα   4ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου”

Θέμα  5ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού”

Θέμα  6ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γρεβενών”

Θέμα  7ο
Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της συστάδας 5β του Δημοτικού Δάσους “Δοτσικού”

Θέμα  8ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας  Βεντζίου» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα  9ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα 10ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κοκκινιάς» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα 11ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών στους οικισμούς Κνίδης, Πόρου και Σαρακήνας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 185632 που εντάχθηκε στο Άξονα 4:«Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41:«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323: «Διατήρηση και Αναβάθμιση Αγροτικής Κληρονομιάς», Δράση L323-3: «Διατήρηση, Αποκατάσταση, Αναβάθμιση Τοπίου της Υπαίθρου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα 12ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 179854 που εντάχθηκε στο Άξονα 4:«Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41:«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323:«Διατήρηση και Αναβάθμιση Αγροτικής Κληρονομιάς», Δράση L323-3:«Διατήρηση, Αποκατάσταση, Αναβάθμιση Τοπίου της Υπαίθρου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα 13ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ανατολικού τμήματος του Δήμου Γρεβενών» Άξονας 4:«Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41:«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο L321:«Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1:(Έργα υποδομής μικρής κλίμακας μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα 14ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Οικιστική Αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμών Αηδονιών και Κληματακίου»  Άξονας 4:“Εφαρμογή προσέγγισης LEADER”, Μέτρο 41:“Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης”, Υπομέτρο L322:“Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών”, Δράση L322-1: (Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα 15ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θέμα 16ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στη θέση ¨Λάτνα¨ και ανάδειξη μονοπατιού ¨Παλαιοκνίδη - Κρεμαστός¨ Δήμου Γρεβενών» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 185631 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θέμα 17ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις ¨Σμίξη¨ και ¨Μοναστήρι¨ στον ποταμό Αλιάκμονα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 179853 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα  18ο
Καθορισμός χώρων υπαίθριας διαφήμισης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 19ο
Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Αποχιονισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών Χειμερινής Περιόδου 2015-2016”

Ειδικά θέματα
Θέμα  20ο
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών όσον αφοράς την από 23-12-2014 αγωγή του Τόσκα Ανδρέα του Πασχάλη πρώην Γενικού Γραμματέα του Δήμου Γρεβενών.

Θέμα  21ο
Ορισμός δικηγόρου για εξωδικαστικό συμβιβασμό και καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου.

Θέμα  22ο
Εξωδικαστικός συμβιβασμός επί αιτήματος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας