Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση στην 31η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

... που    θα   γίνει    στις      12 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Θέμα     1ο
Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Γρεβενών έτους 2019

Θέμα     2ο
Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Γρεβενών και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών” στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος” του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας “Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας” με τίτλο: “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και γεωργικές εκμεταλλεύσεις”


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Θέμα     3ο
Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών  των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έγκριση του 36ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     4ο
Καταβολή επιδόματος ένδειας και Α’  Κοινωνικών Βοηθειών

Θέμα     5ο


Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Δ΄ κατανομή έτους 2018)

Θέμα     6ο

Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2019 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     7ο

Καθορισμός του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2019 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     8ο

Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2019

Θέμα     9ο
Ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών πραγμάτων και Ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2019

Θέμα   10ο


Άρση ή μη του όρου της εντός τριετίας ανέγερσης οικοδομής από την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς, στα οικόπεδα που εκποιήθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 101/05-03-1977 Διακήρυξη της Πρώην Κοινότητας Σμίξης

Θέμα   11ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: ”Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου – εστιατορίου Μαθητικής Εστίας ετών 2018-2019”

Θέμα   12ο


Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρθρο 61 Ν.3979/2011)”

Θέμα   13ο


Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας”

Θέμα   14ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις έτους 2018”

Θέμα   15ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: ”Σύμβαση Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου”

Θέμα   16ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο:”Παραλαβή υπηρεσιών ΚΤΕΟ”

Θέμα   17ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: ”Αποκομιδή μπαζών του Νεκροταφείου Γρεβενών”

Θέμα   18ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: ”Συντήρηση Η/Υ & Δικτύων”

Θέμα   19ο


Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή κωδικών πρόσβασης για την εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας e-postirixis (ετήσια χρέωση)”

Θέμα   20ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνες καθαρισμού σεντονιών, κουρτινών κ.λπ.”

Θέμα   21ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   22ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση χώρου αμαξοστασίου” (Α.Μ. 25/2018)

Θέμα   23ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση πάρκων – πλατειών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου” (Α.Μ. 31/2018)

Θέμα   24ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) Τ.Κ. Κρανιάς Περιβολίου” (Α.Μ. 77/2018)

Θέμα   25ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση καθιζήσεων καταπτώσεων οδών του Δήμου (έτους 2018)” (Α.Μ. 78/2018)

Θέμα   26ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας (έτους 2018)” (Α.Μ. 125/2018)

Θέμα   27ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατασκευή Δημοτικών ραμπών και κλιμάκων” (Α.Μ. 56/2016)

Θέμα   28ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση – Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών από ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνίες” (Α.Μ. 9/2017)

Θέμα   29ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών από ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία” (Α.Μ. 30/2017)

Θέμα   30ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Ανακατασκευή δημοτικού οδικού δικτύου” (Α.Μ. 57/2017)

Θέμα   31ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Συντήρηση επιχρισμάτων – ελαιοχρωματισμοί σχολικών υποδομών” (Α.Μ. 18/2018)

Θέμα   32ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση και διαμόρφωση σιντριβανιού πλατείας Αιμιλιανού” (Α.Μ. 14/2017)

Θέμα   33ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αμμοχαλικόστρωση δρόμου Οικισμού Παρορείου” (Α.Μ. 70/2010)

Θέμα   34ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις Σμίξη και Μοναστήρι στον ποταμό Αλιάκμονα” (Α.Μ. 64/2012)

Θέμα   35ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος” (Α.Μ. 21/2014)

Θέμα   36ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, οριοδεικτών, πασσάλων  (Α.Μ. 22/2014)

Θέμα   37ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)” (Α.Μ. 22/2015)

Θέμα   38ο

Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα Δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2019

Θέμα   39ο

Ηλεκτροδότηση ενός (1) κιβωτίου Ηλεκτρικής διανομής (Πίλλαρ) στην Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου

Ειδικά Θέματα
Θέμα   40ο

Σύμφωνη γνώμη επί του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2019 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών»

Θέμα   41ο

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

   


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   
Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις