Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

θα   γίνει    στις      23 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Θέμα     1ο
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 251/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή – έγκριση συμπληρωματικά του όρου του άρθρου 10.2 του σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του ενταγμένου στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” έργου με τίτλο: “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών”

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα     2ο
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θέμα     3ο
Ορισμός εκπροσώπου στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία “Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια”

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Θέμα     4ο
Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 3ου τριμήνου έτους 2019, όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     5ο
Έγκριση του 32ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     6ο
Μείωση μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων για το έτος 2019 στο Δήμο Γρεβενών

Θέμα     7ο
Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς εντός της πόλεως Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών

Θέμα     8ο
Έγκριση ή μη της απ’ ευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 500,00 τ.μ., που βρίσκεται στο αγρόκτημα Λειψίου της Κοινότητας Κυδωνιών του Δήμου Γρεβενών, στην εταιρία ΟΤΕ Α.Ε.

Θέμα     9ο
Έγκριση ή μη της απ’ ευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 64,00 τ.μ., που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Αβδέλλας της Κοινότητας Αβδέλλας του Δήμου Γρεβενών, στην εταιρία ΟΤΕ Α.Ε.

Θέμα   10ο
Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006)

Θέμα   11ο
Έγκριση για την τουριστική προβολή του Δήμου Γρεβενών στα περιοδικά ASTRA AIRLINES και PHILOXENIA

Θέμα   12ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Αμοιβή τακτικού ελέγχου χρήσεως 2018»

Θέμα   13ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνταξη Πίνακα Υλοτομίας Φελλίου»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   14ο
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης  του έργου  «Επισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (Α.Μ. 73/2018)

Θέμα   15ο
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης  του έργου  «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κρανιάς Περιβολίου» (Α.Μ. 76/2018)

Θέμα   16ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση – ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς Δήμου Γόργιανης” (Α.Μ. 134/2006)

Θέμα   17ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ύδρευση Δήμου Θ. Ζιάκα Β΄ Φάση” (Α.Μ. 77/2007)

Θέμα   18ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αντιπλημμυρικά Έργα” (Α.Μ. 183/2007)

Θέμα   19ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποχέτευση Δ.Δ. Πολυνερίου Δήμου Θ. Ζιάκα” (Α.Μ. 15/2008)

Θέμα   20ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ύδρευση Οικισμού Ποντινής” (Α.Μ. 103/2008)

Θέμα   21ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Μαυραναίων, Μαυρονόρους και Σταυρού” (Α.Μ. 172/2009)

Θέμα   22ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάδειξη Πρόναου Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αηδονίων” (Α.Μ. 184/2009)

Θέμα   23ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή χλοοτάπητα Αθλητικών χώρων” (Α.Μ. 34/2012)

Θέμα   24ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου” (Α.Μ. 78/2013)

Θέμα   25ο
Ηλεκτροδότηση ενός (1) κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) στην Κοινότητα Αηδονίων

Θέμα   26ο
Υλοτομία Δημοτικού δάσους Κάστρου Κοινότητας Ελάτου για κάλυψη ατομικών αναγκών της Κοινότητας Ελάτου

Θέμα   27ο
Υλοτομία του 1/2 της συστάδας 1α Δημοτικού δάσους Αναβρυτών για κάλυψη ατομικών αναγκών της Κοινότητας Αναβρυτών

Θέμα   28ο
Υλοτομία του Δημοτικού δάσους Κυρακαλής για κάλυψη ατομικών αναγκών της Κοινότητας Κυρακαλής

Θέμα   29ο
Υλοτομία του Δασικού Τμήματος 11 Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων για κάλυψη ατομικών αναγκών του Οικισμού Φιλιππαίων Κοινότητας Φιλιππαίων

Θέμα   30ο
Υλοτομία Δημοτικού δάσους Λόχμης Κοινότητας Αμυγδαλιών για κάλυψη ατομικών αναγκών του Οικισμού Λόχμης της Κοινότητας Αμυγδαλιών

Θέμα   31ο
Υλοτομία Δημοτικού δάσους Δοξαρά Κοινότητας Γρεβενών για κάλυψη ατομικών αναγκών του Οικισμού Δοξαρά της Κοινότητας Γρεβενών

Ειδικά Θέματα
Θέμα   32ο
Έγκριση της 99/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών” αναφορικά με την τροποποίηση του Π.Δ. 270 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/2-10-1997), «Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών» ως προς το άρθρο 5 «Διοίκηση» και την εναρμόνιση του στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 και των παρ. 6.α. και 6.β. του αρθρ. 10 του Ν. 4625/2019.

Θέμα   33ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία: “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών” (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.)
α) Καθορισμός του Φορέα και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους για τη συμμετοχή του εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο και β) Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα   34ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών” (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.)

Θέμα   35ο
Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.


Φωτεινή  Τζουβάρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις